Všeobecné obchodní podmínky - sportovní vystoupení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy mezi společnosti ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o., IČ: 10985301, se sídlem Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 86304 (dále též „Dodavatel“) na straně jedné a objednatelem (dále též „Objednatel“) na straně druhé vznikající mezi těmito subjekty v souvislosti s uzavřením smlouvy o sportovním vystoupení (dále též „Smlouva“ nebo „Objednávka“).  

2. Obsah smlouvy tvoří jednotlivá ustanovení Smlouvy nebo příslušné Objednávky, další smluvní podmínky stanovené ve Smlouvě nebo příslušné Objednávce, jakož i zvláštní všeobecné podmínky. Jednotlivé části Smlouvy se v případě vzájemného rozporu použijí v následujícím sestupném pořadí:

 • ustanovení Smlouvy nebo příslušné Objednávky;
 • ujednání obsažená v dalších dokumentech, na které se Smlouva nebo Objednávka odkazuje (např. emailová komunikace);
 • tyto VOP.

3. Tyto VOP, na které se smlouvy ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též „ObčZ“) odkazují, Dodavatel zveřejňuje i na internetové adrese: https://www.svihej.cz/vseobecne-obchodni-podminky-sportovni-vystoupeni/

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, doplňovat či rušit. Dodavatel však musí o takových případných změnách informovat Objednatele, a to oznámením elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uváděnou ve Smlouvě či Objednávce. Aktualizované znění VOP bude vždy k dispozici na výše uvedené internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou VOP je Objednatel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jakým mu bylo oznámení doručeno, jinak platí, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Objednatele se změnou VOP Dodavatele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Tyto VOP se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu ust. § 420 ObčZ nebo právnické osoby podle veřejného práva.

5. Odporující nebo odchylné podmínky Objednatele platí pouze při výslovném souhlasu Dodavatele.

6. Tyto VOP se vztahují na veškerá vystoupení zajišťována či přímo dodávána Objednatelem – např. workshopy, sportovní události, promo akce atd. (dále jen „sportovní vystoupení“).


VZNIK SMLOUVY

7. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není. Až do okamžiku uzavření smlouvy si Dodavatel vyhrazuje ukončit jednání o smlouvě.

8. Přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která mění jakékoliv podmínky návrhu smlouvy, se považuje za samostatný návrh, tj. ust. § 1740 odst. 3 ObčZ se neuplatní. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu smlouvy nabývá účinnosti, tj. v okamžiku, kdy:

 • je návrh smlouvy ve znění navrženém Dodavatelem podepsán Objednatelem a doručen zpět Dodavateli,
 • je návrh smlouvy ve znění protinávrhu Objednatele podepsán Dodavatelem a doručen zpět Objednateli, nebo
 • Dodavatel neobdrží od Objednatele písemné oznámení o odmítnutí návrhu smlouvy ve znění navrženém Dodavatelem, a to do 3 dnů od doručení takového návrhu smlouvy Objednateli. 

Předloží-li Objednatel spolu s přijetím návrhu smlouvy (nabídky) vlastní obchodní podmínky, které se byť jen částečně liší od znění smlouvy, pak platí, že k uzavření smlouvy nedošlo; totéž platí, pokud do 3 dnů po obdržení návrhu smlouvy ve znění protinávrhu Objednatele Dodavatel takový protinávrh nepodepíše a nedoručí Objednateli. Přitom platí, že za podpisy smluvních stran se považuje také email dotčené smluvní strany, ze které je patrný její souhlas s přijetím návrhu smlouvy.

9. Smlouvu lze postupem dle ust. § 1895 a násl. ObčZ postoupit pouze se souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 ObčZ platí, že osvobození postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle ust. § 1936 ObčZ je Dodavatel oprávněn odmítnout.


FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

10. Smlouva musí být uzavřena písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž emailová komunikace. Bude-li smlouva uzavřena v jiné formě, pak Dodavatel není obsahem smlouvy uzavřené ústně vázán. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 ObčZ o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvních stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli.

 

SPLNĚNÍ DLUHŮ ZE SMLOUVY A VZNIK PRÁVA NA ÚHRADU SJEDNANÉ ODMĚNY

11. Způsob předvedení sportovního vystoupení je určen ujednáním ve Smlouvě. Není-li Dodavatel povinen podle smlouvy předvést sportovní vystoupení ve sjednaném místě, čase a rozsahu. Není-li možné sjednané sportovní vystoupení v určitém místě a čase předvést, a to z důvodů na straně Objednatele, má Dodavatel nárok na sjednanou odměnu v celém rozsahu i bez dodání sportovního vystoupení.

12. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části již uhrazené zálohy či odměny, a to v jakémkoli případě, vyjma nepředvedení sportovního vystoupení ve sjednaném místě, čase a rozsahu z důvodu na straně Dodavatele. 

13. Právo Dodavatele účtovat (fakturovat) sjednanou odměnu za sportovní vystoupení vzniká dnem, kdy bylo sportovní vystoupení předvedeno, příp. mělo být předvedeno, ale nebylo z důvodů na straně Objednatele, ledaže je ve Smlouvě stanoveno jinak.

14. Pokud Objednatel nesplní včas dluhy vyplývající z VOP nebo smlouvy, má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit. Další práva Dodavatele vyplývající z prodlení Objednatele tímto nejsou dotčena.

15. Promlčecí doba dle dohody smluvních stran trvá 3 roky.

 

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

16. Odměna Dodavatele je uvedena ve Smlouvě. 

17. Podkladem pro úhradu odměny Objednatele je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). Splatnost odměny za sportovní vystoupení je 14 dnů od data vystavení faktury, ledaže smlouva stanoví jinak. Stejná doba splatnosti se sjednává i pro ostatní peněžité dluhy, sjednané ve VOP nebo ve smlouvě.

18. Smluvní strany souhlasí se vzájemným vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě dle ust. § 26 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

19. V případě změny specifikace sportovního vystoupení po uzavření Smlouvy má Dodavatel právo na změnu sjednané ceny sportovního vystoupení.

20. Pokud Dodavatel zjistí, že existují okolnosti, které snižují spolehlivost úhrad Objednatele, především pokud dojde k zablokování účtu Objednatele, nebo pokud je proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, je Dodavatel oprávněn jednostranně změnit dohodnuté platební podmínky a v jejich důsledku pak zejména nepředvést sportovní vystoupení až do okamžiku zaplacení odměny Objednatele, resp. do okamžiku poskytnutí dostatečného zajištění či utvrzení ze strany Objednatele dle dohody s Dodavatelem. Odmítne-li Objednatel takovéto zajištění nebo utvrzení Dodavateli poskytnout, může Dodavatel odstoupit od jakékoli dosud nesplněné smlouvy či smlouvy splněné jen částečně. Odstoupí-li Dodavatel od jakékoli dosud nesplněné či částečně splněné smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, má Objednatel povinnost uhradit všechny škody Dodavateli vzniklé a ušlý zisk, a to do 14 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování.

21. Vedle výše uvedeného je Dodavatel oprávněn odstoupit od jakékoli dosud nesplněné smlouvy nebo pozastavit jednotlivé dodávky sportovního vystoupení či jiná plnění Objednateli na dobu, po kterou je Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Dodavateli (bez ohledu na právní titul jeho vzniku) z kteréhokoliv ze smluvních vztahů mezi nimi uzavřených.

Odstoupí-li Dodavatel od jakékoli dosud nesplněné či částečně splněné smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, má Objednatel povinnost uhradit všechny škody Dodavateli vzniklé a ušlý zisk, a to do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

22. Pozastavení dodávek sportovního vystoupení dle tohoto článku VOP se nepovažuje za porušení povinností Dodavatele (nejedná se o prodlení na straně Dodavatele) vyplývajících z VOP a ze smlouvy a Objednatel není v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy, ani uplatňovat vůči Dodavateli jakékoliv nároky (včetně nároku na náhradu škody). Po odpadnutí důvodů pro pozastavení dodávek sportovního vystoupení smluvní strany sjednají nový termín sportovního vystoupení, který nahradí jeho původní termín, a to s přihlédnutím na aktuální časové a personální kapacity Dodavatele. Nedohodnou-li se smluvní strany do 10 dnů po zaplacení všech dotčených pohledávek na novém termínu sportovního vystoupení, smlouva bez dalšího zaniká a Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Dodavateli všechny náklady vynaložené v souvislosti se splněním předmětu smlouvy.

23. V termínu splatnosti odměny za sportovní vystoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli také DPH v zákonem stanovené výši, ledaže je ve VOP stanoveno jinak nebo je sportovní vystoupení dodáváno v režimu reverse chargé.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

24. Zhotovitel se zavazuje, že sportovní vystoupení bude odpovídat podmínkám dohodnutým ve smlouvě a že bude řádně, včas a ve sjednaném rozsahu předvedeno.  

25. Za vadu sportovního vystoupení se nepovažuje drobná změna rozsahu sportovního vystoupení, ledaže je ve smlouvě dohodnuto, že Dodavatel je zcela vázán sjednaným rozsahem sportovního vystoupení. 

26. Jakoukoli reklamaci vady je Objednatel povinen oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se taková vada projeví, nejpozději však do 2 hodin od skončení sportovního vystoupení.

27. Reklamace vad musí být provedena vždy písemně, bude v ní uveden odkaz na smlouvu (objednávku), případně variabilní symbol faktury – daňového dokladu týkající se reklamovaného sportovního vystoupení, charakteristika vady, resp. jak se vada projevila a musí k ní být přiloženy doklady, které prokazují její oprávněnost. Neoznámí-li Objednatel vadu sportovního vystoupení ve lhůtě stanovené ve VOP, jeho práva z vad sportovního vystoupení zanikají.

28. V případě, že Dodavatel uzná reklamaci vady jako oprávněnou, rozhodne dle svého uvážení o způsobu odstranění vady, a to dodáním náhradního sportovního vystoupení ve lhůtě sjednané s Objednatelem. Po dohodě s Objednatelem lze reklamaci řešit také poskytnutím přiměřené slevy ze sjednané odměny; jiné nároky z vad Objednateli nepřísluší.

29. Dodavatel je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů o oprávněnosti předložené reklamace. Dodavatel zpravidla do 15 pracovních dnů po doručení reklamace oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů ji odmítá.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

30. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny sportovního vystoupení se Objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že takto sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená; z tohoto důvodu se pro účely smlouvy neuplatní ust. § 2051 ObčZ.

31. Celková výše náhrady škody, za níž Dodavatel odpovídá a k níž bude případně v důsledku porušení povinností dle smlouvy nebo v souvislosti s ní Dodavatel povinen, nepřesáhne za všechny škody dohromady vzniklé Objednateli na základě VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi částku rovnající se 20 % celkové ceny sportovního vystoupení sjednané ve smlouvě, za ušlý zisk však Dodavatel neodpovídá vůbec. Uvedené ustanovení se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně.

32. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ObčZ na sebe Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností, ke kterým by mohlo dojít po uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Dodavatel bude v prodlení se zahájením sportovního vystoupení o více než 2 hodiny oproti termínu sjednanému ve smlouvě.

33. Smluvní strany považují obsah těchto VOP, smlouvy, stejně jako všechny skutečnosti jejich vzájemného vztahu, pokud se nejedná o skutečnosti nebo informace běžně dostupné ve veřejných rejstřících (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, aj.) za důvěrné informace a za obchodní tajemství. Objednatel se proto zavazuje zachovávat o nich mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich ochranu a zamezení jejich zneužití. Povinnost Objednatele k mlčenlivosti podle tohoto ustanovení není časově omezena.

34. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Objednatel postoupit jakoukoliv pohledávku za Dodavatelem vyplývající z VOP nebo smlouvy třetí osobě, ani zatížit takovou pohledávku právem třetí osoby a dále nesmí takovou pohledávku, jakož i jakoukoliv jinou pohledávku započítat proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem vyplývající z VOP, smlouvy nebo z jiného smluvního vztahu mezi

Dodavatelem a Objednatelem.


35. Na sportovní vystoupení uvedené ve smlouvě se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „
autorský zákon“),  neboť se jedná o autorské dílo Dodavatele ve smyslu ust. § 2 odst. 1 autorského zákona. Objednatel nemá právo jakkoli nakládat se záznamem sportovního vystoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jakékoli nakládání Objednatele či účastníků zajištěných Objednatelem s autorským dílem Dodavatele je možné pouze na základě udělení licence (uzavření licenční smlouvy). 

36. Pro případ, že se sportovního vystoupení účastní třetí osoby z důvodů na straně objednatele (Objednatel jakkoli zajistil jejich účast), zodpovídá za ně Objednatel. Objednatel je v takovém případě povinen poučit takové účastníky o tom, že:

 1. se účastní sportovního vystoupení výlučně na vlastní odpovědnost,
 2. svou účastí na sportovním vystoupení deklarují svou zdravotní způsobilost k účasti na sportovním vystoupení,  
 3. se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobili sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu,
 4. odpovídají za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení místa konání nebo na majetku ostatních návštěvníků,
 5. souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jejich osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely, a to bez nároku na odměnu,
 6. pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktují bez prodlení zdravotnickou službu či Objednatele,
 7. za nezletilé účastníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled,
 8. vstupem na sportovní vystoupení Dodavatele udělují Dodavateli souhlas se zveřejněním multimediálního obsahu na webových stránkách (www.svihej.cz) a sociálních sítích Dodavatele (pod názvem Švihej),
 9. je nakládáno s jejich osobními údaji dle úpravy Objednatele, v případě vzniku právního vztahu s Dodavatelem pak přímo dle úpravy Dodavatele (na https://www.svihej.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/),

Pro případ, že Objednatel nezajistí poučení takových účastníků dle výše uvedeného, zodpovídá za jakoukoli jejich újmu výlučně sám a v plné výši.

37. Účastníci sportovního vystoupení se ho účastní na vlastní odpovědnost. 

38. Objednatel je povinen zajistit Dodavateli v místě plnění takové podmínky, aby bylo možné předvést sportovní vystoupení za jakéhokoliv počasí. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné nepředvedení sportovního vystoupení v případě nevhodných povětrnostních podmínek (např. déšť, silný vítr apod.), pročež platí, že odpovědnost za výběr vhodného místa a zajištění vhodných podmínek nese Objednatel. Objednatel je povinen zajistit pro sportovní vystoupení vhodný pevný povrch (sportovní vystoupení není možné předvést na trávě, škváře atp.). 



ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

39. Uzavřením smlouvy se nahrazují veškerá předchozí jednání, korespondence a ústní, konkludentní či písemné dohody, pokud se vztahují k obsahu takové smlouvy a pokud se na ně smlouva výslovně neodkazuje.

40. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy poskytnuty, nebo ke kterým bude mít na základě tohoto smluvního vztahu přístup, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

41. O zpracování osobních údajů Dodavatel informuje Objednatele v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zveřejněném na https://www.svihej.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ a dále dostupné v místě sídla Dodavatele.

42. Smlouvy uzavírané v souladu s těmito VOP se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Spory vzniklé na základě VOP, resp. smlouvy, budou s konečnou platností projednávány soudy České republiky podle procesního a hmotného práva České republiky, přičemž místně příslušným obecním soudem v prvním stupni bude ve smyslu § 89a občanského soudního řádu soud, v jehož obvodu má Dodavatel své sídlo.

43. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.8.2023.